Website Banner

           
                        
           
   เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
รางวัลระดับเหรียญทอง  อันดับที่ 4
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้น ป.4 - 6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
     

 บริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น (ประธานบริษัท นายมิจิทากะ ซาวาดะ) ได้ทำการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมส่งผลงานประกวดใน “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 5” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประกวดผลงานภาพวาดของเด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบริษัทคาโอได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังอยากให้เด็กๆ ทั่วโลก หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวอย่างจริงจัง และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันต่อไปในอนาคต สำหรับปีนี้มีผลงานภาพวาดส่งเข้าประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 8,753 ผลงาน จาก 30 ประเทศและเขตการปกครอง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ กำหนดจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน Eco-Products 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Planet Earth Grand Prix และรางวัลยอดเยี่ยม - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Kao Prize เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในงานดังกล่าวด้วย

         ซึ่งในงานนี้  เด็กหญิงศศิกานต์  บุญวงค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ได้ร่วมเดินทางไปยังกรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม และร่วมแสดงผลงานในงานดังกล่าวด้วย
 
 
ด.ญ.ศศิกานต์  บุญวงค์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง  ระดับอายุ 9 – 12 ปี
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556
 
 ภาพบางส่วนจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม http://www.bpi.ac.th/bpi/news_detail.php?news_id=535&newstype=hotnews
 ด.ญ.ศศิกานต์  บุญวงค์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
          ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) หัวข้อ “กำจัดยุงลาย…วายร้ายทำลายคนรัก”  เข้ารับรางวัลจากนายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
                ครูผู้ฝีกสอน  :  นายจักรภพ  โอมา

       
       
       
Current Pageid = 174