Website Banner

       
ประเทศฟิลิปปินส์
เมืองแห่งหมู่เกาะและภูเขาไฟ
ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ.2510
 
 
ธงชาติฟิลิปปินส์
         มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนทีเหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ำเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้ำเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ
  • พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
  • พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า
  • รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตังกาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากูนา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จังหวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกใน พื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439
  • ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน
ชื่อทางการ
:
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
พื้นที่
:
298,170  ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง 
:
กรุงมะลิลา
ดินแดน
:
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก
รูปแบบการปกครอง  
:
ประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
สัญลักษณ์
:
ภูเขาไฟ
 
 
ตราแผ่นดินของฟิลิปปินส์
ชาติพันธุ์  
:
เชื้อสายมาเลย์   สเปน   อเมริกัน    ชาวจีน 
เงินตรา
:
เปโซ  เงิน 100 บาท  มีค่าประมาณ 70 เปโซ 
 
 
เงินสกุลเปโซฟิลิปปินส์
ภาษา
:
ตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติ   ภาษาฟิปินส์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ   
ศาสนา
:
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค   นิกายโปรเตสแตนท์    อิสลาม    พุทธ
การแต่งกาย
:
ชายจะสวมเสื้อบารองตากาล็อก ปักด้านหน้าและข้อมือปกคอตั้งสูง ตัดเย็บด้วยใยสับปะรด  ปล่อยชาย ส่วนหญิงจะใส่ชุดบาเรียด คาร่า ที่ดัดแปลง     มาจากชุดของสเปนมีลักษณะเป็นชุดกระโปงยาวไหล่ยก  และปักฉลุรวดลาย
อาหาร
:
อโดโบ้ (Adobo)
 
 
อโดโบ้
ดอกไม้
ประจำชาติ
 
ดอกพุดแก้ว
 
 
 
ดอกพุดแก้ว
ทรัพยากร
:
มะพร้าว  อ้อย   ป่านมะลิลา   ข้าวโพด   ยาสูบ  สับปะรด
สถานที่สำคัญ
 
:
โบสถ์เมืองมะนิลา โบสถ์แห่งเมืองมะนิลาอยู่ย่านอินทรามูรอส กลางกรุงมะนิลา(Intramuros)  สร้างตั้งแต่สมัยที่ฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปนเมื่อปี ค.ศ. 1579 โดยพระประสงค์ของ พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 13  ในการสร้างครั้งแรกใช้ไม้ ไม้ไผ่และจากเป็นวัสดุ  คล้าย ๆ กับการสร้างวัดแพร่หนามแดงในบ้านเรายุคแรก ๆ โบสถ์แห่งเมืองมะนิลานี้มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปีผ่านอะไรมามากมายกว่าจะมาตั้งตระหง่านเช่นปัจจุบันทั้งถูกเผา    ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และการทิ้งระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 
 
โบสถ์เมืองมะนิลา
ข้อควรรู้
 
:
การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดโดย เฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
ภาษาฟิลิปปินส์วันละคำ
 
 
สวัสดี         กูมุสตา
ขอบคุณ      ซาลามัต
ขอโทษ       ปะอุมันฮิน
กรุณา        ปากีซูโย่
ลาก่อน       ปาอาลัม
 
Current Pageid = 184